Minggu, 06 November 2011

Naskah - Bujangga Manik: Prabu Jaya Pakuan (9)


Sadiri aing ta inya,
leu(m)pang aing ngaler barat.
Tehering milangan gunung:
itu ta bukit Karesi,
itu ta bukit Langlayang,
ti barat na Palasari.
(Sepergiku dari sana,
berjalanlah aku ke utara-barat,
melihat pegunungan:
itulah Gunung Karesi,
itulah Gunung Langlayang,
di baratnya Gunung Palasari.)

Ngalalar ka bukit Pala.
Sadatang ka kabuyutan,
meu(n)tas di Cisaunggalah,
leu(m)pang aing ka baratkeun,
datang ka bukit Pategeng,
sakakala Sang Kuriang,
masa dek nyitu Citarum,
burung te(m)bey kasiangan.
(Berjalan melewati Gunung Pala.
Setiba ke tempat suci,
menyeberangi Sungai Cisaunggalah,
aku berjalan ke barat,
tiba di Gunung Pategeng,
peninggalan Sang Kuriang,
ketika akan membendung Citarum,
tetapi gagal karena matahari keburu terbit.)

Ku ngaing geus kaleu(m)pangan,
meu(n)tas aing di Cihea,
meu(n)tas aing di Cisokan,
datang ka lurah Pamengker.
(Telah kulalui daerah itu,
aku menyeberangi Sungai Cihea,
aku menyeberangi Sungai Cisokan,
pergi ke daerah Pamengker.)

Cu(n)duk aing ka Mananggul,
ngalalar ka Li(ng)ga Lemah.
(Tibalah aku di Mananggul,
berjalan melewati Lingga Lemah.)

Tuluy datang ka E/ronan, /24v/
na(n)jak ka Le(m)bu Hambalang.
(Lalu aku pergi ke daerah Eronan,
mendaki [Gunung] Lembu Hambalang.)

Sadatang ka Bukit Ageung,
eta hulu Cihaliwung,
kabuyutan ti Pakuan,
sanghiang Talaga Wama: / /0/ /
(Setiba di Gunung Ageung,
itu hulu Sungai Cihaliwung,
tempat suci dari Pakuan,
danau suci Sanghiang Talaga Warna:)

"Euh, kumaha awaking ini!
Mu(ng)ku nyorang tulus datang,
ngahusir ka i(n)dung bapa,
ngahusir ka pa(ng)guruan!"
( “Oh, bagaimana nasibku!
Aku tidak akan dapat melanjutkan perjalanan,
mengunjungi ibu dan ayahku,
mengunjungi tempat guruku!”)

Awaki(ng) ka Hujung Kulan,
ja rea hadanganana.
Leu(m)pang aing nyangkidulkeun,
ngahusir bukit Bulistir.
Eta hulu Cimari(n)jung,
sakakala Patanjala,
1365 ma(n)ten burung ngadeg ratu.
(Aku pergi ke Hujung Kulan,
karena di sana banyak hal yang menunggu.
Aku berjalan menyelatan,
melanjutkan perjalananku ke Gunung Bulistir.
Itu hulu Sungai Cimarinjung,
peninggalan Patanjala,
ketika ia gagal menjadi raja.)

Di (i)nya aing teu heubeul,
satahun deung sataraban.
(Di sana aku tidak tinggal lama,
selama satu tahun lebih.)

Meding katepi ku are,
datang nu ti lala(n)deuhan,
meding waya na bancana.
(Terlalu sering aku didatangi orang asing,
oleh orang-orang yang datang dari bawah,
terlalu banyak godaan datang.)

Sadiri aing ti inya,
leu(m)pang aing ngidul wetan,
meu(n)tasing di Cimari(n)jung,
meu(n)tasing di Cihadea,
meu(n)tasing di Cicarengcang, /25v/
meu(n)tas aing di Cisanti.
Sana(n)jak ka Gunung Wayang,
sadiri aing ti inya,
cu(n)duk ka Mandala Beutung,
ngalalar ka Mulah Beunghar,
nyanglandeuh ka Tigal Luar,
ka tukang Bukit Malabar,
kagedeng Bukit Bajoge.
(Sepergi aku dari sana,
aku pergi ke baratdaya,
menyeberangi Sungai Cimarinjung,
menyeberangi Sungai Cihadea,
menyeberangi Sungai Carengcang,
menyeberangi Sungai Cisanti.
Seturun dari Gunung Wayang,
dan pergi dari sana,
aku sampai di Mandala Beutung,
berjalan melewati Mulah Beunghar,
turun ke Tigal Luar,
d ibelakang Gunung Malabar,
yang diapit oleh Gunung Bojage.)

Sacu(n)duk ka Gunung Gu(n)tur,
ti wetan Mandala Wangi,
nu awas ka Gunung Ke(n)dan,
ngalalar ka Jampang Manggung.
(Sesampai di Gunung Guntur,
di timur Mandala Wangi,
yang menghadap Gunung Kendan,
aku pergi melewati Jampang Manggung.)

Sadatang ka Mulah Mada,
ngalalar ka Tapak Ratu,
datang ka Bukit Patuha,
ka sanghiang Ranca Goda.
(Setiba di Mulah Mada,
melewati Tapak Ratu,
pergi ke Gunung Patuha,
ke tempat suci Ranca Goda.)

Dipunar dijian batur,
kapuruyan ku mandala.
(Aku membangunnya kembali dan menjadikannya tempat pertapaan,
yang disari oleh mandala [?].)

Di inya aing teu heubeui,
satahun deung sataraban.
(Di sana aku tidak tinggal terlalu lama,
hanya setahun lebih.)

Sadiri aing [ti i] ti inya,
sacu(n)duk ka Gunung Ratu,
sanghiang Karang Carengcang.
Eta hulu na Cisokan,
la(n)deuhan Bukit Patuha,
heuleut-heuleut Li(ng)ga Payung,
nu / awas ka Kreti Haji. /25v/
(Setelah kuberangkat dari sana,
sesampai di Gunung Ratu,
di Karang Carengcang yang suci.
yang merupakan hulu sungai Cisokan,
berjalan menuruni Gunung Patuha,
setengah jalan menuju Lingga Payung,
yang menghadap ke Kreti Haji.)

Momogana teka waya:
neumu lemah kabuyutan,
na lemah ngali(ng)ga manik,
teherna dek sri ma(ng)liput,
ser manggung ngali(ng)ga payung,
nyanghareup na Bahu Mitra.
(Sungguh di sana:
aku menemukan tempat suci,
tempat dengan lingga bertakhta intan permata,
kilapnya menutupi lingga itu (?),
rising upwards, menjadi lingga payung,
menghadap Bahu Mitra.)

Ku ngaing geus dibabakan,
dibalay diu(n)dak-u(n)dak,
dibalay sakulili(ng)na,
ti ha(n)dap ku mu(ng)kal datar,
ser manggung ku mu(ng)kal bener,
ti luhur ku batu putih,
diawuran manik.
(Olehku telah dibangun tempat tinggal baru,
direkatkan dalam beberapa tingkat,
disambung sekelilingnya,
bagian bawah beralaskan batu pipih,
menghadap ke atas dari arah batu yang berdiri (?),
bagian teratas oleh marmer,
bertaburkan intan permata.)

Carenang heuleut-heuleutna,
Wangun tujuh guna aing,
padangan deung pakayunan,
deungan la(m)bur pameupeuhan,
roma hiang patengtongan.
(berkilauan di antara mereka,
tujuh bangunan untuk keperluanku,
sebuah dapur dan tempat kayu bakar,
dan juga tempat untuk menebah,
dua bangunan berdiri di jalan (?).)

La(m)bur ta dua ngadengdeng.
Taman mihapitkeun dora,
tajur eukeur ngara(m)pesan,
eukeur dek sereng dibuah.
na keke(m)bangan sariang.
(Lumbung dua berjajar
taman di kiri-kanan gerbang,
dengan tanaman yang melambai,
yang akan segera berbuah,
bunga-bunga sedang mekar penuh.)

Na wangun teu acan bobo,
balay ha(n)teu / acan urug / 0 / 26r /
(bangunan-bangunan tersebut masih utuh
paviliun tersebut masih bagus.)

/ Sate(m)bey datang ka masa,
datang ka ukur-ukuran,
ditapa salapan tahun,
kasapuluh pa(n)teg ha(n)ca.
Awak eukeur beurat pading,
eukeur meujeuh ngara(m)pesan.
(Ketika waktunya tiba,
telah sampai pada waktu yang tepat
setelah sembilan tahun melaksanakan pertapaan,
pada tahun kesepuluh tugas-tugas telah terpenuhi,
tubuh ini berat,
dalam bentuk yang sempurna.)

Lamun bulan lagu tilem,
panon poe lagu surup,
beurang kasedek ku wengi,
tutug tahun pa(n)teg hanca,
nu pati di walang suji,
nu hilang di walang sanga,
awak nya(m)pay ka na balay,
mikarang hulu gege(n?)dis,
paeh nyanghulu ka lancan.
(Ketika bulan segera terbenam,
matahari muncul pada waktunya,
siang digantikan malam,
tahun berakhir, tugas terpenuhi,
yang sudah mati di-walang suji,
yang membusuk di-walang sanga,
tubuh beristirahat kembali di atas dipan,
dengan gegendis sebagai bantal,
meninggal, menghadap kepada hal yang sebaliknya.)

Pati aing ha(n)teu gering,
hilang tanpa sangkan lara,
mecat sakeng kamoksahan.
(Aku mati tanpa penyakit,
meninggal bukan karena penderitaan,
aku telah dilepaskan melalui pembebasan terakhir.)

Diri na ad wisesa,
mangkat na sarira ageung,
ngaloglog a(ng)geus nu poroc.
(Roh pergi,
kepribadian pergi,
apa yang bebas dilepaskan.)

Atma mecat ti pasa(m)bung,
ad mecat ti na atma,
pahi masah kaleu(m)pangan. /
/26v/
(Jiwa dilepaskan dari ikatannya,
sari pati kehidupan dilepaskan dari jiwa,
sama-sama terpisahkan dan hilang.)

Ragaing nyurup ka petra,
kaliwara jadi dewa,
pasa(m)bung nyurupka suwung.
(Tubuhku memasuki dunia yang mati,
berharap (?) menjadi dewa,
ikatan penghubung memasuki kehampaan.)

Atmaing dalit ka lentik,
sarua deungeun dewata.
(Jiwaku buyar menjadi tak terlihat,
sama dengan dewata.)

Tuluy nyorang jalan caang,
neumu jalan gede bongbong.
(Kemudian aku berjalan di atas jalan luas,
menemukan jalan yang terbuka luas.)

U(ng)gal sa(m)pang dila(m)buran,
laun lebak dicukangan,
sumaray ditata(ngga)an,
malereng dipasigaran.
(Setiap persimpangan dilengkapi dengan bangunan,
semua jurang memiliki jembatan,
lereng dengan anak tangga,
turunan dengan pijakan tersusun.)

Tapak sapu beres keneh,
bare(n)tik marat nimurkeun.
Golang-golang situ mu(ng)kal,
patali patalu(m)bukan.
(Jejak-jejak dari sapu masih bisa terlihat,
melengkung ke arah timur dan barat.
paviliun, bendungan dan bebatuan,
terhubung dalam deretan yang panjang.)

Ke(m)bang patah cumare(n)tam,
nambuluk apuy-apuyan,
Tajur pinang pumarasi,
pinang tiwi pinang ading,
pinang tiwi kumarasi,
pinang ading asri kuning.
(Bunga patah tumbuh berdekatan,
bersinar (?) seperti kembang api.
Pohon pinang tumbuh seperti paras,
pinang tiwi dan pinang gading,
pinang tiwi yang sedang mekar penuh,
pinang gading bersinar kekuning-kuningan.)

Di tengah bantar ngajajar,
ha(n)juang sasipat mata,
ha(n)deuleum salaput hulu,
ha(n)dong bang deung ha/ (ndong),
(Di tengah-tengah pinggiran sungai terulur,
hanjuang tumbuh sampai mata manusia,
handeuleum tumbuh setinggi manusia,
handong merah dan handong,)

"(ha)/at di janma sajagat, / 28v?/
biha(ri) basa ngahanan,
masa di madiapada?"
(“...apakah kau mencintai semua manusia di dunia,
ketika kau masih hidup,
saat ada di dunia?”)

Rakaki Bujangga Manik
1505 ngarasa maneh ditanya.
Umun teher sia nyebut,
ne(m)balan sakayogyana,
nyarek sakaangen-angen, [ms. se-]
nembalan sang Dorakala:
(Bujangga Manik yang terhormat
merasa seperti sedang ditanyai.
Dengan penuh hormat ia berbicara,
menjawab dengan sopan,
berbicara menurut kata hatinya,
menjawab Dorakala:)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar