Selasa, 12 Juni 2012

Naskah - Amanat Galunggung


AMANAT DARI GALUNGGUNG
(Kropak 632 dari Kabuyutan Ciburuy, Bayongbong-Garut)
Oleh :
Drs. Atja
&
Drs. Saleh Danasasmita
PROYEK PENGEMBANGAN PERMUSEUMAN JAWA BARAT
1981

BAB III
PEMBACAAN KEMBALI DAN TERJEMAHANA.    PEMBACAAN KEMBALI


Lembar Jilid verso

1.      Awignam astu. Nihan tembey sakakala Rahyang Ba/n/nga, masa sya nyusuk na Pakwan makangaran Rahyangta Wuwus, ¹) maka
2.      manak Maharaja Dewata, Maharaja Dewata maka manak Baduga Sanghyang, Baduga Sanghyang maka manak Prebu Sanghyang maka mank Sa(ng)
3.      Lumahing rana, Sa(ng) Lumahing rana maka manak Sa(ng) Lumahing Winduraja, Sa(ng) Lumahing Tasikpa(n)jang (maka manak) Sa(ng) Lumahing Hujung Kembang, Sa(ng) Lumahing Hujung Kem-
4.      bang maka manak Rekéyan Darmasiksa. Darmasiksa siya ngawarah anak öncu umpi cicip muning anggasa(nta)na (kulasantana) pretisantana wit wekas kulakadang…… ²)


I rekto

1.      sakabeh, nguniwéh sapilancökan, mulah pabwang³) pasalahan paksa, mulah paködöködö, asing ra(m)pes, cara purih, turutan mulah ködö di tinöng di maneh, isos-
2.      isökön carekna patikrama, jaga kita dek jaya prang ta(n)jor juritan tan alah kuréya, musuh ti dara(t) ti laut, ti barat ti timur sakuriling désa, musuh alit,
3.      musuh ganal mu(ng)ku kahaja urang miprangkön si tepet, si bener,si duga,si twarasi, mulah sida döng kulakadang, mulah munuh tanpa dwasa, mulah
4.      ngarampas tanpa dwasa, mulah midukaan tanpa dwasa, mulah nenget a(s)tri sama astri, mulah nenget hulun sama hulun, jaga dapetna pretapa dapetna pegengön sakti, bönangna (ku4) Sunda, Jawa, La(m)pung, Ba-

I verso

1.      luk, banyaga nu dék ngarebutna kabuyutan na Galungung, asing iya nu mönangkön kabuyutan na Galunggung, iya sakti tapa, iya jaya prang, iya höböl
2.      nyéwana, iya bagya na drabya sakatiwatiwana, iya ta supagi katinggalan rama-resi5), lamun miprangköna kabuyutan na Galunggung, a(n)tuk na, kabuyutan,
3.      awak urang na kabuyutan , nu löwih diparaspade, pahi döng na Galunggung, jaga bönangna kabuyutan ku Jawa, ku Baluk, ku Cina, ku Lampung,
4.      ku sakalian , muliyana kulit di jaryan, madan na rajaputra, antukna boning ku sakalaih, jaga rang a(ng)gos dihélwan, munuh tanpa dwasa, ngajwal tanpa dwasa, nguniwéh tan bakti di sang pandita di puhun di manéh, na carita boning ku sa-


II rekto

1.      kalih ngaranya, na kabuyutan, jaga hamo isös di mullah di pamali di manéh, mulah kapuhan dina musuh ganal bala (boning) dila(n)can, musuh alit mwa boning ditambaan,
2.      jampé mwa matih, mangmang sasra tanpa guna, patula tawur tan mretyaksa ku padan ngalalwan sipat
3.      galeng mgalalwan siksa nu kwalwat, kwaywa nguha di carék aki lawan buyut, upadina pa(n)day bösi panday omas, memen paraguna, hamba lawak, tani gusti,
4.      lanang wadon, nguniwéh na raja puta – ködö di tinöng di manéh hamo ngadéngé carék i(n)dung lawan bapa, hamo ngadéngé carék na patikrama wwang ködöanakéh, upadina kadi tungtung halalang sategal kadi a(ng)gerna puncak ing gunung, sa-


II verso

1.      pa ta wruh ri puncaknya, asing wruh iya ta wruh inya patingtiman, wruh di carék aki lawan buyut, marapan kita jaya prang höböl nyéwana, jaga kita miprangkön
2.      si tepet si bener, si duga si twarasi, iya tuhu sirena janma (d)ina bwana iya kahidupanana urang sakabéh, iya pawindwan ngaranya kangken gunung panghiyangana urang, pi(n)dah
3.      ka cibuntu ngaranya, pindah ka l(e)mah pamasarran , gosana wwang ngéyuhan kapanasan, jaga rampésna agama, hana kahuripana urang sakabeh, mulah kwaywa moha di
4.      carékna kwalwat pun. Ujar Rekéyan Darmasiksa, ngawarah urang sakabéh, nyaraman Sa(ng) lumahing Taman, sya Rekéyan Darmasiksa, maka manak Sa(ng) Lumahing Taman, patemwan döng ti Darma-agung, aya mangsesya pa-


III rekto

1.      temwan don ti sisima pun. Makangaran San Raja Purana, carek Sang Raja Purana, ah ra(m)pes6) carek dewata kami, sya Rekeyan Darmasiksa pun. Jaga di-
2.      turutan ku na urang reya, marapan atis ikang desa, sang prabu enak alungguh, sang rama enak emangan, sang disi jaya prang, jaga isos di carek nu kwalyat, nga-
3.      lalwakon agama nu nyusuk na Galunggung, marapan jaya pran jadyan tahun, hobol nyewana, jaga makeyana patikrama, paninggalna sya seda, jagat
4.      daranan di sang rama, jagat kreta di sang resi, jagat palangka di sang prabu, haywa paalaala palungguhan, haywa paalaala pamonang, haywa paalaala demakan, apan pada pawitanya, pada mulianya, maka pada mulianya, ku ulah ku sabda, (ku) ambek,


III verso

1.      si niti si nityagata, si aum, si hööh si karungrungan, ngalap kaswar semu guyu/ng/ téjah ambek guru 7) basa, dina uran sakabéh, tuha kalawan anwam, mulah
2.      majar kwanta, mulah majar lak(s)ana, mulah madahkön pada janma, mulah sabda ngapus, iya pang jaya prang höböl nyewana ngaranya, urang ménak maka
3.      rampés agama, haat héman dina janma, mana urang ka(n)del kulina, mana urang dipajarkön ména(k) ku na rama, carék na patikrama, na urang lanang wadwan, iya
4.      tuwah iya tapa, iya tuwah na urang, gwareng twah gwareng tapa, maja twah maja tapa, rampés twah waya tapa, apana urang ku twah na mana bö(ng)har ku twah na mana waya tapa, na maka muji sakalih ja ku tapa, na muji manéh kéh ona-


IV rekto

1.      m sugan ku ra(m)pés na twah mana bönghar, na maka nyösöl sakalih ja urang hantö tapa, nyösöl manéh kéh onam, sugan tu gwaréng na twah mana burungna
2.      na tapa, hamwa karampes lamu(n) dipindaha(n) na twah, jaga dipéda ku sakalih, hamwa karampés na(m)bahan twah ja rang dipuji ku /suku/ sakalih, si cangcingan si langsi-
3.      tan si paka, si rajön-lökön, si mwa-surahan si prenya, si paka maragwalragwal, purusa ém ét imöt rajön-lökön pakapradana, iya bisa ngaranya, titis bö(ng)har waya
4.      tapa kitu tu rampes twah na ménak, jaga isös di carék nu kwalwat, di puhun di manéh, maluy swarga tka /t/ing kahyangan Batara Guru, lamun tepet bener di awak di manéh tu (u)cap na urang kahaja bwa-


IV verso

1.      t si mumulan, si ngödöhan, si bantölö, dungkuk peruk, supenan, jangkelék, rahéké, mémélé,
2.      bra/h/hélé, sélér twalér, hantiwalér, tan bria, kuciwa, rwahaka, jangjangka, juhara, hantö di kabisa, luhya mumulan , mo tö(ng)töing, manggahang, bara/ng/-
3.      hual, nica mreswala, kumutuk pregutu, surahana, sewekeng, pwapwarosé, téréh kasimwatan, téréh kapidéngé ,mwa teteg di carék wahidan, sulit rusit, rawa-
4.      ja papa, katang-katang di kalésa di kawah ma ku Sang Yamadipati, atma cumunduka ring ywaga tiga, mangrupa janma, maka jadi neluh, mulana mumulan sangkana réya kahayang, hantö di imah di maneh,7) ménta twah ka sakalih, méntaV rekto

1.      guna ka sakalih, hantö dibéré ksel hatinya, jadi nelu(h), pamalina iya dwakan iya jangjitan ngaranya, kajajadiyana na urang hiri paywagya di nu bener, na twah
2.      ra(m)pés dina urang, agamani(ng) paré,ma(ng)sana jumarun, telu daun, ma(ng)sana dioywas, gedé paré, ma(ng)sana bulu irung, bökah, ta karah nunjuk lang/ng/it,
3.      tanggah ta karah, kasép nangwa tu iya ngaranya, umösi ta karah lagu tu(ng)kul, harayhay asak, tak karah ca(n)d ukur, ngarasa maneh kaösi, aya si nu hayang,
4.      daék tu make hurip na urang réya, agamaning paré pun. Lamun umisi tanggah, harayhay tanggah, asak tanggah, hapa ngarana, pahi döng ayöh ngarana, hantö alaönana, kitu tu agama dina urang réa; ngarasa manéh imah kaösi, löit kaö-


V verso

1.      si (da)yöh kaösi dipaké sikara dipaké simangké, dipaké hulangga, mwa kabita na paré téya kéna hantö alaönana, hantö turutanönana, na urang r(é) ya sarwa
2.      döng ayöh ngawara ngarana, mwa karampés, jaga rang téoh twah, bwa tu höböl nyéwana pun. Lamun héman dinu karwalwat, jaga rang éwéan, jaga ngara(m)pas, jaga
3.      ngasupkön hulun, ja rang midukaan, nanya ka nu karwalwat, mwa téo(h) sasab na agama pun, na sasana bwat kwalwat pun, Hana nguni hana mangké, tan hana
4.      nguni tan hana mangké, aya ma böhöla aya tu ayöna, hantö ma böhöla hantö tu ayöna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana ma tunggulna aya tu catangna, (hana guna) hana ring demakan, tan hana


VI rekto

1.      guna tan hana ring demakan, galah dawa sinambung/ng/an tuna, galah cöndök tinug(e)lan tka, a(n)tukna karah na urang ngarasa manéh hantö tapa lalo tandang
2.      marat nimur, ngalwa(r) ngidul réya kahayang, réya gösan mangkuk, bogoh pi(n)dah, réya agama, réya patingtiman, pipirakan, ider-ideran, bwaga di kuras hayang r(é)ya
3.      hulun mu(ng)ku kasorang ja urang hanto tapa, salah paké urang ménak, na gusti, na panghulu, na wiku sakabéh salah paké, na raja sabwana salah paké,
4.      böki awor-awur tanpa wastu ikang bwana, carék Rekéyan Darmasiksa surung réya gösan mangkuk höwöng kénéh mo réya éwé, surung pritapa soné, höwöng kénéh hatö tapa, mu(ng)ku kasorang ja urang hantö tapa, kéna hantö dika-


VI verso

1.      bisa hantö dikarajöna, ja ku ngarasa man éh gwaréng twah karah dipi(n)dah/h/an ku  na urang hamo tu galah dawa sina(m)bungan tuna ngarana, nu pridana,
2.      nu takut sapa, nurut dina ménak, di gusti panghulu, réya kabisa, prijnya, cangcingan, gapitan, iya galah cöndök tinugelan t(é)ka ngarana,
3.      hatina tö 8)  burung/ng/ ön tapa kitu ma na urang pun. Ku na urang ala lwirna patanjala, pata ngarana cai, jala ngarana (a)pya, hantö ti 9) burung/ng/ ön tapa kita
4.      lamuna bitan apwa teya, ongkoh-ongkwah dipilalwaön di manéh, gena(h) dina kagölisan, mulah kasimwatan, mulah kasiwöran ka nu miburung/ng/an tapa, mulah kapidéngé ku na carék gwaréng, ongkwah-onhkoh di pitinöng/ng/ön di manéh, iya ra(m)pes, iya gölis……..


tidak ada lagi


___________________

¹) Gelar rahyangta digunakan dalam Carita Parahyangan, sedangkan tokoh yang      bersangkutan dalam naskah Cirebon disebut Rakryan Wuwus. Dengan demikian namanya bukan Rahyang Tawuwus, melainkan Rahyangta Wuwus.
²) Bagian ini rusak berat. Bila dibandingkan dengan kropak 630, mungkin tadinya berisi kata baraya.
³) Kata ini dalam Sunda modern menjadi pam(b)eng (berhalangan) dengan pergeseran arti. Kata pabwang berarti saling merintangi.
4) Lihat baris 3 !
5) Bukan sebutan ber-ayah kepada resi, melainkan rama (tetua desa) dan resi (pendeta).
6) Terjemahan yang disusun Pleyte hanya sampai di sini.
7) Kata guru di sini berarti berat seperti pada istilah guru-lagu (berat-ringan). Padanan  yang tepat dalam Bahasa Sunda modern ialah anteb (mantap).
7) Menurut Pleyte, sampai bagian inilah garapan K. F. Holle.
8) Jika dibandingkan dengan catatan 9) baris yang sama dan maksud kalimatnya, kemungkinan salah tulis atau salah baca; bagian ini lebih baik dibaca: “hantö piburungön tapa”.
 9) Sama dengan no 8) harus dibaca “hantö piburungön tapa”, pada baris 4 kedua, kita temukan kata miburungan tapa yang erat pertaliannya dengan piburungön tapa.B.     TERJEMAHAN

Lembar Jilid verso

     Semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan1) Rahiyang Banga, ketika ia membuat parit (pertahanan) Pakuan,2) bernama Rahingta Wuwus, maka (ia) berputera Maharaja Dewata berputera Baduga Sanghiyang, Baduga Sanghiyang berputera Prabu Sanghiyang, Prabu Sanghiyang berputera Sang Lumahing rana3), Sang Lumahingrana berputera Sang Lumahing Winduraja, Sang Lumahing Winduraja berputera Sang Lumahing Tasikpanjang, Sang Lumahing Tasikpanjang  berputera Sang Lumahing Ujung Kembang, Sang Lumahing Ujung Kembang berputera Rakeyan Darmasiksa. Darmasiksa, ia menasihati anak, cucu, umpi (turunan ke-3), cicip(turunan ke-4), muning (turunan ke-5), anggasantana (turunan ke-6), kulasantana (turunan ke-7), pretisantana (turunan ke-8), wit wekas4) (turunan ke-9), sanak-saudara


I rekto

semuanya, demikian pula saudara-saudara kandung.
     Jangan benterok (karena) berselisih maksud, jangan saling berkeras: hendaknya rukun (dalam) tingkah laku (dan) tujuan. Ikuti, jangan (hanya) berkeras pada keinginan diri sendiri (saja). Camkanlah ujar patikrama,5) bila kita ingin menang perang, selalu unggul berperang, tidak (akan) kalah oleh (musuh) yang banyak: musuh dari darat dari laut, dari barat dari timur di sekitar negeri; musuh halus, musuh kasar.
     Jangan dengan sengaja kita memperebutkan: yang lurus. Yang benar, yang jujur, yang lurus hati. Jangan berjodoh dengan saudara, jangan membunuh yang tak berdosa, jangan merampas (milik) yang tak bersalah, jangan menyakiti yang tak bersalah; jangan saling curiga/sesali antara wanita/isteri, jangan saling curiga antara hamba dengan hamba.
     Waspadalah. kemungkinan direbutnya kemuliaan (kewibawaan, kekuasaan)6) dan pegangan kesaktian (kejayaan) oleh Sunda, Jawa, Lampung, Ba-


I verso

luk, para pedagang (orang asing) yang akan merebut kabuyutan7) di Galunggung. Siapa pun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian dalam tapanya, ia akan unggul perang, ia akan lama Berjaya, ia akan mendapat kebahagiaan dari kekayaan secara turun-temurun, yaitu bila sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi,8)
     Bila terjadi perang (memperebutkan) kabuyutan di Galunggung, pergilah ke kabuyutan, bertahanlah9) kita di kabuyutan. Apa-apa yang lebih (sulit dipertahankan?) dirapikan, semua dengan yang di Galunggung. Cegahlah terkuasainya kabuyutan oleh Jawa, oleh Baluk, oleh Cina, oleh Lampung, oleh yang lainnya. Lebih berharga nilai kulit lasun di tempat sampah dari pada rajaputra (bila kabuyutan) akhirnya jatuh ke tangan orang lain.10)
     Ikutilah terus (pantangan-pantangan) yang telah ditaati, (yaitu) membunuh (yang) tak berdosa, memarahi11) (yang) tak bersalah, demikian pula tidak berbakti kepada pendeta dan leluhur12) kita sendiri dalam peristiwa dapat direbutnya kabuyutan oleh orang lain13 )


II rekto

     Hindarkan sikap tidak mengindahkan cegahan dan pantangan diri sendiri, jangan bingung menghadapi musuh ksar; lascar (musuh) dapat dilawan, sebaliknya musuh halus tidak dapat diobati. Jampi tidak akan mempan, sumpah (kutukan) seribu (kali) tak akan berguna, ibarat tawur (kurban) yang tidak terlaksana oleh perbuatan melampau batas (garis) pematang (aturan), mengabaikan aturan dari leluhur (orang tua), luput menyadari ucapan kakek dan buyut.
     Bandingannya: pandai besi dengan pandai emas, dalang dengan penabuh gamelan, hamba dengan majikan, petani dengan pemilik tanah, laki-laki dengan perempuan, demikian pula raja dengan upeti (persembahan). Berkeras kepada keinginan sendiri tidak mendengar nasihat ibu dan bapak, tidak mengindahkan ajaran patikrama, itulah contoh orang yang keras kepala; ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegalan, ibarat tetapnya puncak gunung. Si-


II verso

Apa yang mengetahui puncaknya? Siapa pun yang mengetahuinya, ya tahulah akan ketentraman, tahu akan nasihat kakek dan buyut, agar kita unggul perang dan lama berjaya.
     Janganlah kita memperebutkan (bertengkar) tentang: yang tepat (lurus), yang benar, yang jujur, yang lurus hati; ya sungguh-sungguh tenteram manusia di dunia, ya kehidupan kita semua, ya ketenteraman namanya ibarat gunung kahiyangan (bagi) kita, beralih ke telaga (bening) namanya, beralih ke tanah pusara, tempat orang berteduh dari kepanasan.
     Pelihara kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua, jangan luput atau bingung terhadap ajaran para leluhur (orang tua).
     (Itulah) ujar Rakeyan Darmasiksa, menasihati kita semua, mengajari Sang Lumahing Taman. Ia, Rakean Darmasiksa berputera Sang Lumahing Taman dan perkawinannya dengan wanita dari Darma Agung pernah ia pun me-


III rekto

nikah dengan orang desa. (Putranya) bernama Sang Raja Purana. Kata Sang Raja Purana, ah sempurna, sempurna ajaran ayahku suwargi,14)  dia Rakeyan Darmasiksa.
     Peliharalah agar tetap ditaati oleh orang banyak, agar aman tenteram seluruh negeri, raja tenteram bertahta, sang rama tenteram menghimpun bahan makanan,15)  sang disi unggul perangnya. Tetaplah mengikuti ucap orang tua, melaksanakan ajaran yang membuat parit pertahanan di Galunggung,16)  agar unggul perang, serba tumbuh tanam-tanaman,17)  lama berjaya panjang umur, sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama warisan dari para suwargi.      Dunia kemakmuran,18)  tanggung jawab sang rama, dunia kesejahteraan hidup tanggung jawab sang resi, dunia pemerintahan tanggung jawab sang prabu. Jangan berebut kedudukan, jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah, karena sama asal-usulnya,19)  sama mulianya. Oleh karena itu bersama-samalahlah berbuat kemuliaan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan itikad:


III verso

yang bijaksana yang elalu berdasarkan kebenaran, yang bersifat hakiki,20) yang sungguh-sungguh,21) yang memikat hati,22) suka mengalah, murah senyum, berseri hati dan mantap bicara. Bagi kita semua, tua dan muda, jangan berkata berteriak, jangan berkata menyindir-nyindir, jangan menjelekkan23) sesama orang, jangan berbicara mengada-ada,24) agar unggul perang dan lama berjaya namanya.
     Kita merasa senang,25) maka sempurnalah agama, kasih-sayang kepada sesama manusia, maka kita dianggap26) bangsawan,27) maka kita dikatakan orang mulia28) oleh sang rama.
     Menurut ajaran dalam patikrama, bagi kita, laki-laki dan perempuan, ya beramal ya bertapa; itulah perbuatan kita. Buruk amalnya berarti buruk tapanya, sedang amalnya berarti sedang tapanya, sempurna amalnya berarti berhasil tapanya. Ada pun kita ini, karena amallah dapat menjadi kaya, karena amal pula dapat berhasil tapa kita. Maka orang lain akan memuji tapa kita,29) maka puji sajalah diri sendiri,


IV rekto

(katakan:) barangkali karena sempurna amal maka menjadi kaya. Bila disesali oleh orang lain karena kita tidak melakukan tapa, sesali sajalah diri sendiri, (katakan:) barangkali karena beramal buruk maka tapa kita menjadi batal. Percuma (tidak akan diterima) jika amal itu dihilangkan  (tidak dilakukan) karena takut dicela oleh yang lain; percuma kita menambah30) amal bila mengharapkan dipiji oleh orang lain. Sebab si cekatan, si terampil, si tulus-hati, si rajin-tekun, si tawakal, si bersemangat, perwira, cermat, teliti, rajin, tekun, penuh keutamaan,31) ya berkemampuan namanya, benar-benar32) kaya dan berhasil tapanya. Begitulah kesempurnaan amal orang mulia.
     Terus camkanlah ujar orang-orang tua, ujar leluhur kita sendiri (agar) masuk surga tiba di kahiyangan Batara Guru, bila kejujuran dan kebenaran ada pada diri kita sendiri. Itu dikatakan kita menyengaja (berbuat baik). Un-


IV verso

tuk si pemalas, si keras-kepala, si pandir, pemenung, pemalu, mudah tersinggung,33) lamban, kurang semangat, gemar tiduran,34) lengah, tidak tertib,35) mudah lupa, tak punya keberanian,36) kecewa, luar biasa, sok jago, juara (jagoan), (tetapi) tak berkepandaian, selalu mengeluh, malas, tidak bersungguh-sungguh, pembantah, penempelak, ) selalu berdusta, bersungut-sungut, menggertu, mudah bosan, segan mengalah, ambisius, ) mudah terpengaruh, mudah percaya kepada omongan orang(tanpa disaring dahulu), tidak teguh memegang amanat, ) sulit, rumit (mengesalkan) ) aib, nista.
     Mayat-mayat pada lubang kawah (neraka) (dikuasai) oleh Sang Yamadipati. Arwah berdatangan dalam tiga periode, berupa manusia, maka jadi mengeluh, asal-mula jadi mengeluh (karena) malas pada hal banyak keinginan, tidak tersedia di rumahnya, meminta belas-kasihan kepada orang lain, meminta


V rekto

Kebajikan kepada orang lain. (Bila) tidak kesal hatinya, jadi mengeluh. Tercela, (karena yang demikian itu) ya seperti air di daun talas, plin-plan namanya. Akibatnya kita mengiri akan keutamaan orang yang benar.
     Ada pun amal yang sempurna pada diri kita (adalah) ilmu padi: pada saat bertunas (sebesar jarum), keluar daun (tiga daun), saat disiangi, tumbuh dewasa, keluar kuncup (seperti bulu hidung), mekar buah, ya menunjuk langit, ya menengadah; indah tampang41) namanya. Setelah berisi tiba saat42) mulai merunduk, menguning masak ya makin runduk, karena merasa diri telah berisi.
     Bila ada yang mau dan bersedia (berbuat) demikian, maka kehidupan orang banyak akan seperti peri-laku padi. Bila saatnya berisi (tetap) tengadah, saat menguning (tetap) tengadah, saat masak (tetap) tengadah, hampa namanya. Lain dengan yang disebut (padi) rebah-muda, sebab nihil hasilnya,43) Demikianlah peri-laku orang banyak; karena merasa rumah telah lengkap (terisi), lumbung telah teri-


V verso

si, negeri44) telah ramai isinya, dijadikankekayaan,45) dijadikan persediaan,46) dijadikan perhiasan.47) Tidak akan ada yang mengingini padi itu, karena tak dapat dipetik hasilnya, tak ada yang patut ditiru.
     Maka orang banyak sama dengan rebah-muda namanya. Janganlah kita berwatak rendah,48) pasti tak akan lama hidup. Bila kita menyayangi orang-orang tua, hati-hatilah memilih istri, hati-hatilah memilih jodoh,49) hati-hatilah memilih hamba, agar jangan menyakiti hatinya.
     Bertanyalah kepada orang-orang tua, (niscaya) tidak akan hina tersesat dari agama, yaitu hukum buatan leluhur. Ada dahulu ada sekarang,50) Tidak ada dahulu tidak akan ada sekarang; ada masa lalu ada masa kini, bila tidak ada masa lalu tidak akan ada masa kini; ada pokok kayu ada batang, tidak ada pokok kayu tidak akan ada batang; bila ada tunggulnya tentu ada catangnya;51) ada jasa ada anugerah, tidak ada


VI rekto

jasa tidak akan ada anugerah. Galah panjang disambung batang,52) galah tusuk dipotong runcing.53)
     Akhirnya malah, kita merasa tidak melakukan amal baik. Lalu berkelana, ke barat ke timur, ke utara ke selatan, banyak tempat tinggal (rumah), senang berpindah-pindah, banyak tanam-tanaman,54) banyak tempat peristirahatan, perhiasan perak,55) bertualang, senang (memelihara) ternak,56) ingin banyak hamba. Tidak akan terlaksana, karena kita tidak beramal (berkarya) baik.
     Salah tindak para orang terkemuka, ya pemilik tanah, ya penguasa, ya pendeta, semuanya salah tindak,57) ya bahkan raja seluruh dunia salah tindak. Makin semrawut tanpa kepastian dunia ini. Kata Rakeyan Darmasiksa: urung memperoleh rumah banyak, lebih baik58) jangan beristri banyak; urung bertapa mencapai kesucian diri, lebih baik jangan bertapa.
     Tak akan terlaksana, karena kita tidak berkarya, karena tidak memiliki


VI verso

keterampilan, tidak rajin, karena merasa diri berbakat buruk, malah lalu kita jauhi,59) percuma saja, (ibarat) galah panjang disambung batang namanya.
     (Mereka) yang utama, yang takut akan kutukan, taat kepada orang-orang mulia, kepada pemilik tanah dan penguasa, banyak memiliki keterampilan, cerdas, cekatan, terampil, ya (ibarat) galah tusuk dipotong runcing namanya. Tidaklah mengurungkan (menyia-nyiakan) amal-baik mita bila demikian halnya.
     Kita tiru wujud patanjala; pata berarti air, jala berarti sungai. Tidak akan sia-sia amal baik kita, bila (kita) meniru sungai itu. Terus tertuju60) kepada (alur) yang akan dilaluinya, senang akan keelokan, jangan mudah terpengaruh, jangan mempedulikan61) (hal-hal) yang akan menggagalkan amal-baik kita; jangan mendengarkan (memperhatikan) ucapan yang buruk, pusatkan perhatian kepada cita-cita (keinginan) sendiri. Ya sempurna, ya indah,....


_______________________
 1)  Kata sakakala oleh Pleyte diterjemahkan dengan “overlivering omtrent de afstameling”           (ceritera turun-temurun tentang silsilah). Dalam prasasti-prasasti Subda, kata sakakala selalu dimaksudkan sebagai tanda peringatan bagi yang sudah wafat.
 2)  ” Masa sya nyusuk na Pakwan” oleh Pleyte diterjemahkan “toen hij Pakoean stchte” (ketika ia mendirikan Pakuan). Kata nyusuk berarti membuat susukan atau parit (biasanya untuk pertahanan kota). Pengertiannya sama dengan kata marigi dalam prasasti Kawali.
 3)  Kata sang lumahing umumnya berarti “yang dipusarakan di”. Sang Lumahing rana berarti yang gugur di medan perang. Pleyte menduga, tokoh ini adalah raja Sunda yang gugur di Bubat tahun 1357 yang disebutnya Prabu wangi.
 4)  Dalam kropak 630 disebut “putuh wekas” (= putus jejak/turunan).
 5)  Kata patikrama lebih baik tidak diterjemahkan, karena kata itu dapat berarti: adat, kebiasaan, tradisi, tata-tertib, sopan-santun, peraturan, undang-undang atau hukum keagamaan.
 6) Kata pretapa dapat berarti: sinar (kekuatan), cahaya, pancaran, perbawa, kemuliaan, kewibawaan, pengaruh, kuasa (lihat: Mardiwarsito).
7)  Kata kabuyutan pun lebih baik tidak diterjemahkan, sebab kata itu dapat berarti “tempat keramat”, “tempat suci” dengan fungsi yang berbeda-beda (kuburan leluhur, tempat pemujaan dan lain-lain).
 8) Istilah rama di sini berarti “tetua desa” (bukan ayah). Karena itu lebih baik tidak diterjemahkan.
9)   Kata awak dapat berarti badan atau kuasa.
10)  Tepatnya: nilai kulit lasun di tempat sampah menyamai rajaputra. Rajaputra dalam hal ini ialah Rakeyan Saunggalah yang kemudian disebut Prabu Ragasuci dan setelah wafat disebut Sang Lumahing Taman, putera Prabu Darmasiksa.
11)  Kata ngajwal berasal dari kata jwal (sangsekerta : jval) yang berarti: menyala, bersinar, merah-padam atau naik pitam.
12)  Kata puhun sebenarnya berarti pohon yang dalam hal ini berarti cakal-bagal atau leluhur. Sinonimnya ialah wiwitan (witwitan) yang sebenarnya juga berarti tumbuh-tumbuhan (wit = pohon).
13)  Kata sakalih dalam bahasa sunda dapat berarti yang lain atau sekalian (semuanya).
14)  Kata dewata dapat pula berarti suwargi atau almarhum.
15)  Bandingkan dengan catatan 18)! Diterjemahkan makan tidak tepat.
16)  Lihat tinjauan sejarah!
17)  Kata tahun di sini berarti: tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon.
18)  Kata daranan (sansekerta: dhara) menurut konteks kalimat harus diartikan bantuan bahan makanan (mcdonell). Kata kemakmuran lebih memadai.
19)  Rama, resi, dan prabu disebut tritangtu dibuana yang sama kedudukannya tetapi berbeda tugas. Ketiga-tiganya dianggap penjelmaan Mahapurusa.
20)  Kata aum dapat diterjemahkan dengan ya untuk menyeru Tuhan. Si aum adalah mereka yang senantiasa menyeru (mengingat) Tuhan. Juga berarti kebenaran atau kenyataan tertinggi (hakiki).
21)  Kata hööh berarti: ya, benar, sungguh-sungguh.
22)  Karungrungan = kasöndöhan , selalu dikerumuni orang karena sifatnya yang menyenangkan.
23)  Kata madahkön berasal dari kata adah (= adas) yang berarti buruk atau jelek; madahkön = memburukkan atau menjelekkan.
24)  Kata ngapus berasal dari kata apus = tali atau ikat. Angapus atau ngapus berarti mengikat atau membuat sajak.
25)  Kata menak adalah kontradiksi dari ma + inak yang berarti merasa enak atau senang. Kemudian digunakan pula untuk menyebut golongan masyarakat yang terhormat (dianggap enak hidupnya).
26)  Kata kandel dalam hal ini tidak berarti tebal, melainkan kaandel (dipercaya, dianggap, diandalkan).
27)  Rupa-rupanya, karena Pleyte dan Holle mengartikan kata kandel  itu dengan tebal,maka kata kulit muncul sebagai asosiasinya. Dilihat dari hubungan kalimat dan maknanya, perkataan kandel kulit (= tebal kulit) di sini tidaklah tepat, bahkan janggal. Sangat mungkin dalam naskah tertulis kulina (orang keturunan, bangsawan). Hal ini sejalan dengan kata menak pada frase berikutnya.
28)  Di sini kata menak berarti orang mulia, bangsawan.
29)  Dalam kropak 630, lembar X, dikatakan, bahwa memiliki keahlian dan mengerjakan profesi dengan sepenuh hati disebut tapa di nagara.
30)  Karena kata pindah di sini berarti hilang, maka “ na bah” seharusnya ditulis nambah (=menambah).
31)  Kata pakaprada berasal dari kata paka = perlu, muda, matang, lengkap, tulus hati, penuh, cukup) dan pradana = utama, pertama, terkemuka.
32)  Menurut Coolsma, kata titis di antaranya berarti meneran  (tepat) dan kona (kena).
33)  Dalam bahasa Sunda: delit atau pundungan.
34)  Maksudnya berbaring bermalas-malasan (sunda : gégéléhéan)
35)  Dalam bahasa Sunda sekarang: toleran atau oleran = tak pernah menyimpan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kemudian melupakannya.
36)  Kata bria ubahan dari wirya = keberanian, keperwiraan.
37)  Kata bara(ng)hual  berasal dari kata hual= suka mengungkit-ungkit kesalahan atau keburukan orang lain atau membalikkan perkataan seseorang.
38) Kata pwapwarose (sekarang: poporose) berarti berusaha keras memperoleh sesuatu dengan memaksakan diri.
39)  Kata wahidan berasal dari kata Sangsekerta vahita=amanat.
40)  Kata rusit dalam bahasa Sunda sekarang menjadi rujit=menjijikkan, mengesalkan karena banyak tingkah atau karena terlalu memilih-milih.
41)  Kata nangwa dalam Bahasa Sunda sekarang menjadi nango(h)=menjulurkan muka dengan dagu ditopang  sambil tidak berbuat atau memperhatikan sesuatu.
42)  Kata lagu di sini berarti waktu (lagu indit)=waktu berangkat).
43)  Padi yang ayöh (rebah) pada usia muda, masih dapat dipanen, sedangkan padi hampa (kalimat sebelumnya) nihil hasilnya.
44)  Kata dayöh diartikan negeri berdasarkan penjelasan dalam kropak 630 lembar XV mengenai isi yang dimaksud:”Desa ma ngaranya dayöh, na dayöh lamun kosong hantö turutanönana”
45)  Kata sikara berasal dari kata Sangsekerta svkara=kekayaan.
46)  Kata simangke berdasarkan konteks kalimat diartikan “untuknanti”.
47)  Mungkin sama dengan kata wulangga (gunung perhiasan). Perubahan wulangga menjadi hulangga dapat dibandingkan dengan perubahan kata Kawi wulanjar yang dalam Bahasa Sunda menjadi hulanjar.
48)  Kata teoh sinonim dengan kata landöh: arti umumnya ialah tempat atau tanah yang rendah. Dalam kamus Coolsma diartikan “onder, beneden” (bawah).
49)  Kata rampas di sini berarti jodoh atau pasang, seperti dalam kata sarampasan=sepasang, sejodoh atau satu setel.
50)  Kata mangke dapat berarti nanti atau sekarang.
51)  Tunggul=sisa bonhkot kayu bekas tebangan; catang=batang kayu yang sudah roboh.
52)  Kata tuna di sini ambilan dari kata Sangsekerta tunda=batang atau belalai.
53)  Kata teka juga ambilan dari kata Sangsekerta titka=runcing,meruncingkan. Kata cöndök dalam kropak 630 cedek (=sedek) yang berarti tusuk atau sodok.
Dalam kropak 630 (XII) terdapat ungkapan: Lamun urang daek dipuji makadyangganing galah dawa sinambungan tuna, rasa atoh ku pamuji; anggös ma dipake,….eta kangken galah dawa ta, eta kangken pare hapa ta ngarana”.
Maksudnya ialah perbuatan yang berlebihan sehingga menjadi sia-sia. Lawannya ialah “galah cedek tinugelan teka”.
54)  Kata agama (a=tidak+gama=pergi, bergerak) sebenarnya berarti sesuatu yang tidak bergerak atau tidak berubah. Menurut Macdonell, arti kata agama (a suku pertama pendek) adalah: “immovable, tree”.
55)  Kata pipirakan adalah jamak dari pirak perak (bukan cerai).
56)  Kata kuras sebenarnya dikhususkan kepada hewan kaki empat yang berkuku (hoofed four-footed animal). Ungkapan lesang kuras (tak pandai menyimpan rezeki) mula-mula dimaksudkan: seseorang yang ternaknya selalu lepas (kabur) seolah-olah licin kulitnya.
57)  Kata pake di sini sejalan penggunaannya dengan prasasti Kawali baris 8 dan 9 “pakena gawe rahayu”. Dalam Bahasa Sunda sekarang kira-kira sama dengan ungkapan pamake dalam arti adat dan perilaku. Untuk pemerintahan dapat diartikan kebijakan atau tindakan pemerintah.
58)  Kata höwöng dalam Bahasa Sunda sekarang menjadi löhöng=mendingan, lebih baik.
59)  Kata pindah di sini berarti menjauhkan diri (lihat Marsito!).
60)  Ongkoh-ongkwah (sekarang: ongkoh-ongkoh)=jongjon, tonggoy berarti tidak mempedulikan hal-hal lain karena tenggelam dalam hal yang sedang dihadapinya.
61)  Dalam Bahasa Sunda dialek bogor ada ungkapan kasiwer=teperhatikan atau sempat diperhatikan; siwor atau siwer berarti memperhatikan atau menyempatkan diri.

*****************
Baca SelengkapnyaNaskah - Amanat Galunggung