Minggu, 06 November 2011

Naskah - Bujangga Manik: Prabu Jaya Pakuan (10)"Mumul ma(ng)nyarekkeun maneh,
sugan bener jadi belot,
sugan ra(m)pes jadi gopel,
sugan so(r)ga jadi papa,
(“Aku tidak ingin membicarakannya,
agar yang benar tidak menjadi salah,
agar yang baik tidak menjadi buruk,
agar surga tidak menjadi neraka.)

sugan pangrasa ku dapet,
sugan pangrasa ku te(m)bey,
[ms. -biy]
Mumul misaksi na janma,
pangeusi buana ini,
janma di madiapada.
Sariwu saratus tu(ng)gal,
kilang sahiji mo waya,
janma nu teteg dicarek.
(Agar kesimpulan mudah dipahami (?),
Agar kesimpulan tidak datang dari awal (?).
Aku menolak untuk memanggil saksi dari manusia,
penghuni dunia ini,
semua orang di tengah-tengah dunia.
Di antara seribu seratus satu,
bahkan tidak ada satu pun,
manusia yang perkataannya dapat dipercaya.)

Rea nu papa naraka,
kilang dewata kapapas,
ku ngaing dipajar renyeh,
ja daek milu ngahuru, / /29r/
ja daek dibaan salah,
ku nu dusta jurujana.
(Terdapat banyak penjahat,
bahkan dewa diperangi (oleh mereka),
aku menganggap mereka tidak dapat diandalkan,
karena ingin ikut dalam api yang membakar,
karena mereka akan tersesatkan,
oleh mereka yang jahat.)

Kucawali he(ng)gan hiji:
saksiing sanghiang beurang,
saksiing sanghiang peuting,
candra wulan deungeun we(n)tang,
deungeun (sang)hiang pratiwi.
(Hanya ada satu pengecualian:
siang hari yang suci adalah saksiku,
malam yang suci adalah saksiku,
bulan dan bintang,
dan bumi pertiwi yang suci.)

Itu nu ngingu mireungeuh:
pratiwi nu leuwih ilik,
akasa nu liwat awas,
hidep nu nyaho dibener.
(Mereka yang memelihara dan melihat:
bumilah yang lebih mengamati,
langitlah yang lebih memerhatikan,
kamulah yang tahu mana yang benar.)

Inya nu ngingetkeun rasa,
itu nu ngingu na bayu,
eta nu milala sabda,
inya nu mireungeuh tineung,
nu milala tua(h) janma,
bisa di belot di bener, [ms.bener]
nyaho di gopel di ra(m)pes.
He(ng)gan sakitu saksiing."
(Mereka yang mengingat rasa,
mereka yang menjaga kekuatan utama,
mereka yang memerhatikan kata-kata,
mereka yang mengamati pikiran,
menjaga sifat asli manusia,
mengerti salah dan benar,
mengetahui buruk dan baik
mereka itulah saksiku.”)

Carek aki Dorakala:
"Samapun sanghiang atma.
(Dorokala yang mulia berkata:
“Dengan segala hormat, jiwa yang suci.)

Mu(ng)ku aing mirebutan,
[ms. -rehut-]
ja na rua mu(ng)ku samar.
(Aku tidak akan mendebat,
karena wujudmu tidaklah kabur.)

Na awak herang ngale(ng)gang,
na rua diga dewata,
kadi asra kadi manik.
(Tubuhmu bersih dan bercahaya,
terlihat seperti dewa,
seperti intan, seperti permata.)

Na awak mum ti candu,
mahabara ti candana, / /29v/
amis ti kulit masui.
(Tubuhmu lebih wangi dari opium,
lebih berarti dari kayu cendana,
lebih manis dari kulit kayu masui.)

Kitu pamulu nu bener,
eta na ki(ng)kila so(r)ga.
(Benar-benar wujud seorang yang benar,
yang menunjukkan makhluk surga.)

Samapun sanghiang atma,
rakaki Bujangga Manik,
leu(m)pang sakarajeun-rajeun,
sia ka na kaso(r)gaan.
(Dengan segala hormat, jiwa yang suci,
yang terhormat Bujangga Manik,
pergilah seperti yang kau mau,
kamu boleh pergi ke surga.)

Samu(ng)kur aing ti inya,
leu(m)pang na(n)jak
nyangto(ng)gohkeun,
husir keh na taman herang,
dibalay ku p(e)ramata.
Pa(n)curan ta(m)baga sukia,
cangkorah salaka pirak,
ditungtung ku cudiga,
pesek dipopokan omas,
panyi(m)beuh u(n)dem salaka.
(Setelah meninggalkan tempat itu,
pergilah mendaki,
menanjak,
menuju taman yang bening,
beralaskan permata.
Pancuran dari perunggu bercahaya,
dengan kolam dari perak,
berakhir pada sebuah cerat,
tempat cuci dilapisi emas,
dengan gayung dari bejana perak.)

Ma(n)di ngabreseka maneh,
nu ma(n)di ngalaan kesang.
(Mandi dan membersihkan diri,
yang mandi membersihkan keringat.)

A(ng)geus ma sia nu ma(n)di,
ulah karatakeun teuing,
sia di na taman herang.
(Setelah kau selesai mandi,
jangan berkelana terlalu jauh,
kau di dalam taman bercahaya itu.)

Aya ra(m)pes na husireun:
husir la(m)bur ngurung jalan,
dilulurung beusi wulung,
diselang deung purasani,
dipaseuk ku beusi kebel,
tihang gading beunang ukir,
tatapa / kan goong Jawa, / 30r /
dibalay ku kaca cina,
diselang ku batu kresna,
(Ada sebuah tempat indah yang dituju:
pergilah menuju bangunan yang dekat dengan jalan,
terbuat dari besi hitam,
dipadukan dengan besi magnet,
dipasak besi yang tahan lama,
tiang gading ukiran,
disangga oleh gong jawa,
bertatahkan kaca cina,
dipadu dengan batu kresna,)

dip.p g. g.rust.1.,
diselang deungeun pramata,
mipainikul pirak apu,
dilayeusan ku aduan
mihateup sirap ta(m)ba(ga),
mipamaras omas ngora,
disarean ku panamar,
dipiwaton omas kolot,
diselang ku pirak apu,
dijeujeutan onias cina,
diselang deung kawat jawa.
(....
dipadukan dengan permata,
dengan bendul perak seperti batu kapur,
dengan kasok terbuat dari .....
beratapkan ubin-ubin perunggu,
yang berpasak emas,
dengan lantai yang dilapisi
dengan rumbai emas hitam,
dipadukan dengan perak putih seperti batu kapur,
yang diikat dengan emas cina,
bergantian dengan kawat jawa.)

Eu(n)teun jawa dipaheutkeun,
u(ng)gal tihang lambureta.
(Cermin jawa dipasangkan,
di setiap tiang bangunan.)

Dinya paranti dihias,
memeh nyorang kasorgaan,
di inya na pihiaseun,
1600 naha ngaran(n)a ku ha(n)teu?
Eu(n)teung jawa pinarada,
sisir gading batri ngukir,
paminyakan kaca cina,
eusina lenga wangsana,
(Di situ perabot dihias,
sebelum pergi ke surga,
di sanalah tempat berhias,
apa yang tidak tersedia di sana?
cemin jawa bersepuh emas
sisir dari gading berukir,
satu gelas minyak cina
isinya ....)

kapur barus di na cupu,
bunga resa di na juha,
dedes di na u(ng)keb gading,
candana mum sacupu,
pucuk / .... /30v
(kapur barus dalam guci,
bunga resa di jambangan,
zat kelenjar rusa jantan dalam belanga dari gading,
guci penuh wewangian kayu cendana,
sepucuk ....)

... / tresna. /31v?/
Rakaki Bujangga Manik,
tuluy dirawu dipangku,
dials dipagantikeun,
diu(ng)gahkeun ka sudangan,
ti sudangan ka wangsana,
wangsana carana gading,
tu(m)pak di camara putih,
camara lili(ng)ga omas,
dikikitiran ku mirah,
diwe(n)tang-we(n)tang ku omas,
dipuncakan manik[a] asra,
dibalay ku mutenghara,
diselang pramata mirah,
pramata ko(m)bala hi(n)ten,
sarba e(n)dah sagala.
(...
... cinta.
Bujangga Manik yang terhormat
lalu diangkat dipangku,
dibawa dari lengan satu ke lengan lainnya,
dibawa ke atas panggung (?),
dari panggung ke tandu,
tandu yang dihiasi gading,
berkendara di atas sapi putih,
dengan kipas bergagang emas,
berkelap kelip oleh batu rubi,
bertakhtakan emas,
dengan batu mirah dan permata di atasnya,
bertatahkan mutiara,
berpadu dengan permata dan batu rubi, batu mirah,
batu-batu beharga dan intan,
semuanya serba indah.)

Carita Darma Kancana,
ti manggung kula(m)bu hurung,
ti ha(n)dap kulambu le(ng)gang,
paheutna naga pateungteung,
di tengah naga werati,
ti handap naga paheu(m)pas,
Werak ngigel di puncakna,
na sarba e(n)dah sagala,
liwat na sarba mulia,
atita amahabara,
murug mu(n)car pakatonan,
branang siang sarba wama,
gumilap luma / rap-larap. /32r/
(Cerita Darma Kancana,
di atas tirai yang bercahaya,
di bawah tirai yang tembus pandang,
terpasang pada mereka naga yang berhadapan satu sama lain,
di tengah-tengah naga-naga yang ...,
di bawah naga-naga yang bertemu,
seekor merak yang menari di atasnya,
semua serba indah,
semua benar-benar tidak ternilai,
luar biasa,
sangat baik dan hebat untuk dilihat,
bersinar dengan segala jenis warna,
berkelap-kelip dan bercahaya.)

Sarua sekar pamaja,
ruana sanghiang atma,
diwereg ku tatabeuhan,
goong ge(n)ding diba(n)dungkeun,
gangsa pabaur deung caning,
tatabeuh(an) sareana,
sanghiang pabura(n)caheun,
gangsa rari dirindukeun,
sa(m)peuran aluy-aluyan,
payung hapit sutra keling,
tunggul bungbang kiri kanan,
lu(ng)sir putih ngaba(n)daleuy,
unyut mungpung sama dulur,
bitan ku(n)tul sri manglayang,
(Seperti bunga pamaja
wujud dari jiwa suci,
diramaikan oleh tetabuhan,
goong dan gending yang dipedengarkan,
simbal perunggu dicampur dengan caning,
semuanya tetabuhan
 alat-alat musik suci,
Alat musik suci paburancaheun,
simbal rari dimainkan,
gong ditabuh,
payung-payung dengan sutra keling [India],
bendera bambu kiri dan kanan,
barisan panjang sutra putih,
unyut yang berlimpah,
seperti burung kuntul yang terbang indah.)

Payung lu(ng)sir puncak gading,
payung ke(r)tas puncak omas,
payung hateup sutra keling,
galewer parada cina,
na banteuleu ratna ureuy,
taluki ratna kancana,
camara lili(ng)ga omas,
tapok terong omas ngora,
pu(n)cak mirah naga ra(n)tay,
pajale ratna sumanger,
kilat padulur deung teja,
diliung nu kuwung-kuwung,
di i/(nya?) .... /32v/
(Payung sutra, gading di atasnya,
payung kertas, emas di atasnya,
payung hateup dari sutra keling,
gorden dengan sepuhan Cina,
dihiasi permata yang bergantungan,
satin dengan permata dan emas,
kipas dengan gagang emas,

cahaya keemasan kelopak terong,
di atasnya batu rubi, naga-naga yang merantai,
pajale permata, sangat bermanfaat,
petir berteman cahaya surgawi,
dikelilingi pelangi,
di sana ...).
***************************

Tidak ada komentar:

Posting Komentar