Minggu, 06 November 2011

Naskah - Bujangga Manik: Prabu Jaya Pakuan (6)

Carek di na apus tea:
'Kadiangganing ring geni,
lamun padeukeut deung eu(n)juk,
 mu(ng)ku burung eta seungeut,
kitu lanang deungeun wadon'."
(Dikatakan dalam buku ini:
‘Seperti api,
bila berada di dekat serat kelapa,
pasti akan terbakar,
demikian pula dengan laki-laki dan perempuan'.”)

Sadiri aing ti inya,
leu(m)pang aing ka lautkeun,
sugan aya nu balayar,
aing dek nu(m)pang ka Bali.
(Setelah aku pergi dari tempat itu,
Aku mendatangi pantai,
mudah-mudahan ada orang yang berlayar,
aku ingin menumpang sampai Bali.)

Sadatang aing ka laut,
kumuliling turut tasik,
kumacacang turut tancang,
nanyakeun nu dek ka Bali.
Momogana teka waya.
Kasa(m)pak aki puhawang,
na puhawang Selabatang,
dek meu(n)tas ka Nusa Bali,
dek tuluy layar ka Bangka.
(Sesampai aku di laut,
berjalan di sepanjang pantai,
datang ke pantai [?],
menanyai orang-orang yang akan pergi ke Bali.
Di sana terdapat seseorang.
Terlihat seorang nahkoda kapal
nahkoda Selabatang,
yang akan menyebrang ke Bali,
dari sana berencana berlayar ke Bangka.)

Aing dek nu(m)pang ka Bali.
Saurna Bujangga Manik
Rakean Ameng Layaran:
"Akiing juru puhawang,
aing dek nu(m)pang ka Bali.
(Aku ingin ikut menumpang.
Bujangga Manik
Rakean Ameng Layaran berkata:
“Tuanku Nahkoda,
Aku ingin ikut menumpang sampai Bali.)

Lamuning datang ka inya,
aya pangerahan a/ing." / 16v/
(Bila setiba di sana,
aku akan memberikan penghargaan [sebagai tanda terima kasih].”)

Carek Aki Selabatang:
"Lamun hayang nu dek meu(n)tas,
sui dipawalangati.
U(ng)gah onam ka parahu,
tu(m)pak di na jurung pangkuh, deuuk di gagarebongan."
(Nahkoda Sabalatang berkata:
“Bila kau ingin menyeberangi lautan,
jangan khawatir.
Ayo naiklah ke perahu,
Naik ke …. duduk di kabin.”)

Saa(ng)geus u(ng)gah ka ma(ng)gung [parahu]
bogoh ku tawas [tawas] parahu.
(Setelah naik ke atas kapal,
Aku mengagumi kapal ini.)

Parahu jati diukir,
ka luhur dinanagakeun,
teka be(n)tik ti kamudi.
(Kapal [dibuat dari] kayu jati yang diukir,
bagian atasnya berbentuk naga,
kapal ini melengkung pada kemudinya.)

Bogoh aing ku parahu.
Ra(m)pes beunang ngadangdanan,
mibabahon awi go(m)bong,
mitihang awi nyowana,
mipanggiling haur kuning,
misare kawung cawene,
midada(m)par haur seah.
(Aku mengagumi kapal ini.
Dibuat dengan sangat elok,
Memiliki dek dari bambu gombong,
pilar kapal dari bambu jowana,
dek bawah dari bambu kuning,
satu dek penuh oleh kayu aren dewasa,
dilapisi oleh bambu seah.)

Kamudi kamudi Keling.
[ms. k. kamuning K.]
Tihang layar kayu laka,
hurung beunangna ngahi(ng)gul,
(Kemudinya orang Keling [India].
Pilar utamanya dari kayu laka,
bercahaya dengan terang, diwarnai merah.)

Siang beunang ngaj(e)rinang.
Apus dangdan hoe muka,
pabaur hoe walatung,
diselang deung hoe omas.
Tali bubut kenur cina.
Carenang dayung naeu(n)teung,
dayung salawe salaya.
(Kapal itu disatukan dengan tali-tali dari rotan muka,

dipadukan dengan rotan walatung,
dicampurkan dengan rotan omas.
Penupang dari kawat cina.
Dayung-dayung berkilauan pada penyangga mereka,
25 dayung pada setiap sisi.)

Beuteung reueus ku sa/kitu, /17r/
bogoh ku nu mawa inya,
bibijilan para nusa.
(Setelah mengagumi semua ini,
aku kagum dengan para awak kapal,
datang dari pelbagai pulau.)

Nu badayung urang Marus,
nu babose urang Angke,
nu balayar urang Bangka,
juru batu urang Lampung,
juru mudi urang Jambri,
juru wedil urang Bali,
juru panah urang Cina,
juru tuiup ti Malayu,
juru amuk ti Sale(m)bu,
pamerang urang Makasar,
juru kilat urang Pasay,
nu ni(m)ba Jo(m)pong Sagala,
pani(m)ba u(n)dem salaka.
(Yang mendayung orang Marus,
yang babose orang Angke,
para pelaut orang Bangka,
kelasi orang Lampung,
kemudi orang Jambi,
juru tembak dari Bali,
juru panah dari Cina,
peniup sumpit orang Malayu,
para petarung dari Salembu,
para prajurit dari Makassar,
pelayan kelasi orang Pasai,
para penimba dari Jompong Sagala,
timba terbuat gayung perak.)

Putih kajang pucuk nipah,
langgang tihang pakajangan.
(Tembok kabin putih, tunas nipah
menjulang tinggi pilar dari dek-kabin.)

Na layar ma(n)je(r) ke(m)bang,
hir na angin bar na layar.
(Layar berkembang seperti bunga,
angin bertiup, layar terkembang.)

Masang wedil tujuh kali,
[t.wedel] sarunay dipikingkila,
ing na goong brang na gangsa,
goong kuning tumalapung,
kingkila nu bikas layar.
Seah na ge(n)dang sarunay,
seok nu kawih tarahan,
nu kawih a(m)bah-a(m)bahan:
"Ba(n)tar kali buar pelang."
(Senapan ditembakkan tujuh kali,
serunai memainkan tanda,
gong bergemuruh, simbal dibunyikan,
gong warna kuning ikut ditabuh,
sebagai tanda layar dinaikkan.
Gendang dan serunai dimainkan,
bersuara keras lagu tarahan,
dinyanyikan dengan teriakan yang lantang:
“Sungai bantara, pohon pelang.”)

Buat di manggung parahu,
balayar taraban poyan.
(Ketika di atas kapal,
berlayarlah selama ....)

Sadatang ka Nusa Ba / li, / 17v/
saurna Bujangga Manik:
"Akiing juru puhawang,
eboh midua rahayu,
e(boh) ta urang papasah.
(Setiba di Pulau Bali,
Bujangga Manik berkata:
“Nahkoda yang terhormat,
kita ucapkan selamat tinggal,
kita harus berpisah.)

Dahini kaen aing,
pangwidian aing.
(Ini pakaianku,
hadiah dariku.)

Eboh midua rahayu,
kita ma ma(ng)gih k(e)reta,
awaking ma(ng)gih rahayu.'
(Mari ucapkan selamat tinggal,
semoga kau menemukan kedamaian,
dan aku menemukan ketenteraman.”)

Carek aki Selabatang:
'Samapun mahapa(n)dita,
kami nema pangwidian.
Samapun mahapa(n)dita,
ra(m)pes nu sapilaunan.'
(Nahkoda Sabalatang berkata:
“Dengan hormat, wahai orang bijak,
kuterima hadiahmu,
hormatku, wahai orang bijak,
semoga beruntung, selamat tinggal!”)

Saa(ng)geus nyaur sakitu,
sia turun ti parahu.
(Setelah bicara itu,
ia meningggalkan kapal.)

Sacu(n)duk sia ka dayeuh,
ti inya lunasing usma.
(Ketika ia sampai di ibukota,
seketika kerinduanku hilang.)

Moha teuing nu ti heula,
teka sarua reana,
na lanang deungeun na wadon.
(Kekacauan muncul lebih rumit dari sebelumnya,
sama banyak dari mereka,
baik wanita dan pria.)

Hidepeng karah mo waya,
ja dini di tengah nusa,
gumanti leuleuwih oman [onam?]
rea ma(na)n urang Jawa,
ti(m)bun manan di Malayu.
(Aku berpikir tidak akan ada kekacauan,
melihat di sini, di tengah pulau ini,
sebaliknya, terdapat lebih banyak kekacauan,
lebih banyak dari orang-orang Jawa,
lebih ramai daripada di Melayu.)

Di (i)nya aing teu heubeul,
satahun deung sataraban.
(Di sana aku tidak tinggal lama,
selama satu tahun lebih.)

Pulang deui ka uniting.
(Kembali lagi ke tempat asalku.)

Sacu(n)duk ka si/si laut, /18r/
kasa(m)pak aki puhawang,
puhawang Belasagara,
dek balayar ka Pale(m)bang,
dek tuluy ka Parayaman.
(Sesampai di pinggir laut,
terlihat nahkoda kapal,
nahkoda Belasagara,
yang akan berlayar ke Palembang,
dari sana akan terus ke Pariaman.)

Saurna Bujangga Manik
Rakean Ameng Layaran:
"Aiing juru puhawang,
aing dek nu(m)pang di kita,
dek si(n)dang di Balungbungan."
(Bujangga Manik
Rakean Ameng Layaran berkata:
“Tuanku Nahkoda,
aku ingin ikut menumpang,
akan berlabuh di Balungbungan.”)

Carek akiing puhawang:
"Lamun puguh nu dek nu(m)pang,
ulah dipiwalangati.
Ra(m)pes, geura ka parahu."
(Sang Nahkoda berkata:
“Bila benar-benar ingin ikut menumpang,
jangan khawatir.
Dengan senang hati, naiklah ke perahu!”)

Sau(ng)gah aing ka manggung,
deuuk di gagarebongan.
Bogoh ku tawas parahu.
(Setelah aku naik ke atsa,
duduklah di kabin.
Kagumi kapal ini.)

Parahu patina ageung,
jong kapal buka dalapan,
pa(n)jangna salawe deupa.
(Perahu ini cukup besar,
sebuah jung selebar delapan depa,
panjangnya 25 depa.)

Sadiri ti Nusa Bali,
saur puhawang sakini:
"Boncah, pariket pariket.
Parahu rea buatna.
(Sepinggal Pulau Bali,
Nahkoda lalu berkata:
“Nak, berhati-hatilah.
Kapal ini banyak muatanan.)

Sugan ni(n)dih mu(ng)kal ma(n)di,
sugan mangpeng karang bepeng,
sugan ni(ng)gang karang bajra,
sugan nebu(k) karang nu(ng)gul,
sugan no(n)jo(k) karang ancol, /18v/
sugan meubeut karang seukeut,
karunya ku na tohaan,
Rakaki Bujangga Manik,
kakara numpang di urang.
Balayar sapoe rengrep."
(Bila nabrak batuan yang penuh lubang,
bila menghantam batu intan,
bila mengenai batuan yang menonjol,
bila terkena karang yang keras,
bila menghantam batu tajam,
bila memukul karang tajam,
berdoalah kepada dewa,
wahai Bujangga Manik yang terhormat,
yang baru berlayar bersama kami.
Berlayar seharian penuh.")

Sacu(n)duk ka Balungbungan,
saurna Bujangga Manik:
"Aiding juru puhawang,
eboh ta urang papasah,
eboh midua rahayu."
(Sesampai di Balungbungan,
Bujangga Manik berkata:
“Tuanku Nahkoda,
kita harus berpisah satu sama lain,
mengucapkan selamat tinggal.”)

Carekna aki puhawang:
"Samapun mahapa(n)dita,
ra(m)pes nu sapilaunan."
(Sang Nahkoda berkata:
“Hormatku, orang bijak,
semoga kau beruntung, selamat tinggal”)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar